Kallelse till årsmöte!

Medlemmar kallas till årsmöte 19 mars kl 1800 i Vanäs Pub.

 

Viktig information!

 

Tillfällig kostrekommendation för konsumtion av fisk från södra Bottensjön.

I samråd med Livsmedelsverket och Länsstyrelsen i Västra Götaland har Miljönämnden tagit fram en tillfällig kostrekommendation för konsumtion av fisk fångad i södra delen av Bottensjön i Karlsborgs kommun.

Kostrekommendationen upprättas på grund av förhöjda halter av PFAS i fisk, som kan ge negativa hälsoeffekter vid längre tids exponering. Kostrekommendationen gäller tillfälligt och tills Miljönämnden beslutar om något annat.

 

Mer information om tillfällig kostrekommendation finns att läsa om på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats: Tillfällig kostrekommendation för konsumtion av fisk från södra Bottensjön (miljoskaraborg.se)

 


 

Projekt Djäknabäcken

Djäknabäcken

TACK till er som hjälpt till med restaureringen, arbetet flöt på mycket bra. 70 ton sten är nu utlagt på leksträckan norr om 49:an och första vandringshindret är justerat med handkraft. Vi började med att elfiska på sträckan i de små och få pölarna som fanns eftersom det var ont om vatten. Det fanns gott om öring i varierande storlekar. Samtidigt började en körsträcka röjas för att kunna få stenen runt leksträckan. Ett ca 90-tal öringar mättes in och släpptes senare längre nedströms där vattentillgången var bättre. Vi började uppströms trumman och la sten längs leksträckan. Björn Eriksson styrde sin maskin galant och lastade av stenen i bäcken som vi med handkraft placerade. Eftersom leksträckan är grävd så skapas med hjälp av stenen varierande vattenflöde och förbättrad omgivning till lek och skydd för fisken. Nu får vi invänta höstens vatten, vi hoppas det blir mycket vatten, för att se leksträckan formas samt se hur första vandringshindret fungerar. Eventuellt får vi skicka in en ny ansökan om större åtgärder behövs där.

 

Mer information om projektet finns under fliken "Djäknabäcken" samt i Facebook-gruppen "KFFF Djäknabäcken". 

  

Foto: Daniel von Feilitzen

Foto: Daniel von Feilitzen

Nytt öringprojekt augusti 2021! 

 Vi i KFFF är mycket glada över att ha beviljats bidrag för lokala vattenvårdsprojekt – LOVA, med arbetsstart i augusti/september 2021. Vi har under många årtionden pratat om att ett större arbete skulle behövas gällande att underlätta uppvandring för lekande öring samt förbättra lekplatser i kommunens bäckar som mynnar ut i Vättern. Nu kommer det första projektet, med att restaurera Djäknabäcken, äntligen dra igång!

 

Projektet innebär stenutläggning på en 340 meter lång strömsträcka i Djäknabäcken uppströms väg. Syftet är att skapa mera variationsrika strömförhållanden och kommer att ge fler ståndplatser och skydd vilket bör öka överlevnaden hos öringungar. Projektet innebär även att underlätta vandringen för lekfisk vid första vägtrumman. Projektet kommer att göras tillsammans med en fiskevårdskonsult (Mats Olsson, Haddåns Vatten- & Fiskevård). Djäknabäcken har god ekologisk status men problem finns i bäcken som bör åtgärdas för att underlätta vandring av lekfisk och öka överlevnaden hos öringungar. Projektet innebär också att en mer variationsrik miljö skapas på kraftigt påverkade och likformiga strömsträckor vilket bör gynna den biologiska mångfalden i vattendraget. Åtgärderna kan sägas vara en del av de åtgärder som kommer att krävas för att bäcken ska bibehålla sin ekologiska status även i framtiden.

 

En hel del kroppsarbete kommer att krävas av våra medlemmar samt övriga intresserade! I Facebookgruppen KFFF Djäknabäcken kan intresserade anmäla sig samt få mer information. Vi hoppas att många glädjs åt möjligheten att förbättra för öringen i vårt område och därmed är villiga att hjälpa till i projektet under sensommaren. 

Mer information om projektet finns under fliken "Djäknabäcken".

 


 

 

 

Medlemsskap i KFFF och fiskekort för Bottensjön löses smidigt via iFISKE.se.

 

Länk till iFISKE.se

 

Som medlem i KFFF kan du nu lösa kostnadsfritt fiskekort i vår medlemssjö Spåndals Bergsjö. Mer info finns på fliken Spåndals Bergsjö.