Karlsborgsortens Fiske- och Fiskevårdsförening ( KFFF) har tecknat avtal (nyttjanderättsavtal) med

Bottensjöns fiskevårdsområdesförening (BoFo) och tar över verksamheten för fisket och fiskevården i sjön och därmed bär ansvaret att fisket sköts efter föreskrivna regler. Läs igenom följande INNAN fisket påbörjas. Okunnighet om nedanstående regler kommer INTE att godkännas som ursäkt för brott mot bestämmelserna. Med Bottensjön nedan avser allt vatten från nedre slussporten i Forsvik, från dämmet i Forsviksån, tvärs mynningar av tillrinnande åar och bäckar och in till mynningen i Göta Kanal i Karlsborg.

 

För att fiska i Bottensjön erfordras fiskekort. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Ägarens namn skall vara påskrivit INNAN fisket börjar. Giltighetstiden är angivit på kortet. Ungdom ej fyllda 16 år erfordrar ej fiskekort för handredskap, men måste följa reglarna som gäller för fisket. Påpekas att förutom interna regler så gäller Allmänna Fiskebestämmelser (Länsstadgan) även för Bottensjön. Att regler och bestämmelser efterföljs kommer att övervakas av tillsatta tillsynsmän.

 

Bevakningslista Bottensjön

Iaktagelser rapporteras till veckoansvariga via telefon.

Kontaktuppgifter
Roland Pettersson 070 - 357 39 23
Jimmy Wibjörk 073 - 849 45 19
Stefan Åberg 0722-16 58 85
Kristofer Johansson 0738-23 01 09
Petter Lantz 0733 - 90 85 27
Magnus Olsson 070 - 637 85 74
Mattias Lagerqvist 070 - 227 97 29
Kent Luth 073 - 721 18 98